Zástavba do polí za rybníkem a výrobní hala v centru města aneb změna územního plánu č.4

Hostivice má ve svém centru zaniklé nebo ještě fungující výrobní haly a sklady, jako např. továrna DFI, služba „Parkuj u letiště“. Na místo vymístění těchto ploch z centra města a umožnění kvalitní bytové zástavby se službami a občanskou vybaveností vkládá tato změna ÚP do centra (na ploše mezi zástavbou Jenečku a Parkuj u letiště) další možnou “nerušící komerci”. To může znamenat i novou výrobní halu, která opět zatíží ulici Československé armády další kamionovou dopravou, může produkovat hluk a znečišťovat ovzduší.

Sever Hostivice je dnes jasně ohraničen dálnicí, letištěm železnicí a logistickými halami. Tato bariéra bude dále posílena vybudováním rychlodráhy na Kladno a novými halami až k plotu letiště. To je již dané stávajícím platným územním plánem. Jižní část Hostivice je dosud volně otevřena. Je to klidná krajina rybníků, lesů a polí, která si do jisté míry zachovala svůj přírodní a vesnický charakter. Jsou to navíc nejhodnotnější zemědělské půdy a podzemní zdroje vody. Hodnoty, které bychom si měli hýčkat a chránit.

Probíhající změna ÚP umožní izolovanou zástavbu soukromého satelitu u Sobína mimo současné město. Pokud bude povolena, spustí rozsáhlou zástavbu okolo Hostivických rybníků, kterou už si developer zaplatil ve vznikajícím novém územním plánu. (vedle sebe současně běží změna ÚP č.4 a zároveň vzniká nový ÚP).

Náš spolek činí vše proto, aby navrhovanou změnu zastavil. Budeme k tomu potřebovat i vás, ostatní občany. Proto Vás budeme oslovovat v ulicích a jsme vám k dispozici, pokud nás budete chtít kontaktovat.

Pokud se chcete přidat, stáhněte si znění plné verze připomínky (DOCPDF) nebo zkrácené verze připomínky (DOCPDF) a podejte za sebe do pátku 4. 5. 2018 na MÚ Hostivice do podatelny.

 

Veškeré podklady k návrhu změny č. 4 ÚPO Hostivice najdete na stránkách města.

 

Přidali jsme další argumentaci k připomínkám

Především k rozšiřování Sobína. Je to delší, ale věc je to bohužel složitá…

 

Z4-6

Obratiště dnes již existuje. Území změny zasahuje i do prostoru ruiny nedostavěných šaten koupaliště. Není důvod v tomto místě měnit využití plochy.

Z4-10

V textu není nikde odůvodněno, proč by se měla Hostivice rozvíjet právě zde, na hranici se Sobínem, ani do jaké urbanistické koncepce rozvojových ploch tato odtržená lokalita spadá.

Souvislosti s relevantními prioritami PÚR, str. 14

(19) … “Hospodárně využívat zastavěné území … Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.”

Zásadní rozpor s politikou územního rozvoje (PÚR), území není úsporné v nárocích na veřejný rozpočet a vykazuje všechny negativní důsledky suburbanizace, protože:
a) sítě technické infrastruktury budou násobně delší, než kdyby bylo území připojené k zastavěnému území
b) ze stejného důvodu budou delší i komunikace; na záměr zástavby v lokalitě Z4-10 není možné nahlížet jen z hlediska vybudování nových komunikací přímo v místě, ale z důvodu odtržení od vlastního města bude nutné vybudování adekvátních komunikací (zejména bezbariérových pěších a cyklistických), které zajistí potřebnou propojenost při řádném vybavení (např. veřejné osvětlení). Vzhledem k poloze přírodní památky Hostivické rybníky na pomyslné přímé spojnici mezi lokalitou Z4-10 a vlastním městem bude tyto komunikace třeba budovat po jejich obvodu, což s sebou nese samozřejmě nejen zvýšené pořizovací náklady, ale i náklady související s následnou údržbou a provozováním. Hledisko provozu a údržby je třeba samozřejmě zohlednit i uvnitř vlastní lokality Z4-10.
c) odtržením území Z4-10 od Hostivice vznikne osamocená lokalita bez návaznosti nejen fyzické (komunikace, sítě TI apod.), ale také sociální. Navržené řešení jde přímo proti jednomu ze tří pilířů udržitelného rozvoje území, proti soudržnosti společenství obyvatel. Výstrahou je neblahá zkušenost s Hostivicí-jih, která mimochodem také navazuje na zastavitelné území obce Chýně, podobně jako území Z4-10 navazuje na Sobín.
d) podle přiložené “Studie využití a prostorového uspořádání území” bude území zastavěno velice nehospodárně: komunikace, a tím i sítě technické infrastruktury, veřejné osvětlení apod., jsou o cca 200 % delší, než v prvorepublikových lokalitách rodinných domků v Hostivici. Přitom zástavba samostatnými rodinnými domy je obecně nejméně ekonomická. (V lokalitě Z4-10 vychází přibližně 15 m komunikací a sítí TI na obyvatele, ve zmiňovaných prvorepublikových lokalitách RD cca 5 m/ob., v řadové zástavbě např. v Central Groupu už padá tato hodnota na cca 2,5 m/ob. a v bytové zástavbě, která je např. v ulici Za Mlýnem vychází cca 0,6 m/ob.! Počítáno s cenzovou domácností 2,5 obyvatele.)
e) Zastávka autobusů 306, Sobín, je od nejbližšího domu vzdálena cca 780 m, od nejvzdálenějšího ale už m 1 320 m. Zastávka Břve, Sportovní hala, (bus 347) je 580 m vzdušnou čarou od nejbližšího domu, reálně po cestě je to ale přes jeden kilometr. Při hodnocení dostupnosti veřejné dopravy ve formě zmíněných autobusových linek je pak velmi důležitým aspektem i způsob dosažitelnosti těchto zastávek, při zohlednění zejména bezpečnosti a bezbariérovosti trasy. Potenciální cestující budou při docházce k autobusu odkázáni k chůzi podél vozovky silnice III. třídy III/0056, která je v současném stavu zejména extravilánovou spojnicí Sobína a Břví (s maximální povolenou rychlostí 90 km/h!!), díky čemuž zcela chybí základní vybavení přidruženého prostoru komunikace – chodník, stezka pro cyklisty, veřejné osvětlení, adekvátní přechodová místa. Z hlediska bezpečnosti pěších se jedná o naprosto nevyhovující situaci i s přihlédnutím ke stávajícímu technickému stavu. Vně vozovky neexistuje např. širší pruh nezpevněné krajnice a prakticky ihned k jízdnímu pruhu přilehá svahování příkopu. Dále je třeba si uvědomit i fakt, že i v případě vybudování této infrastruktury samozřejmě chybí adekvátní napojení na totéž na území Sobína (dostupnost autobusu 306). Např. nejbližší pěší komunikace splňující požadavky bezbariérové pěší trasy se nachází až podél silnice III/0054, v ul. Hostivická, tedy dalších cca 460 metrů od hranice území Sobína vymezeného dopravní značkou.
Je záměrem Sobína budovat na svém území a za své investiční prostředky infrastrukturu pro obyvatele sousední obce?
Samostatnou otázkou je ve vztahu k výrazně obtížné dostupnosti obou linek i praktická každodenní využitelnost při cestách do zaměstnání a volnočasovými aktivitami. Obě autobusové linky směřují zejména k přestupní vazbě na metro v městské části Zličín, přičemž autobus 347 tak činí se značným závlekem přes obec Chýně. V druhém směru, dostupnost ke stanici metra Nemocnice Motol je situace obdobná, se závlekem přes vlastní Hostivici. Je tedy zřejmé, že naprosto chybí nabídka kvalitního, rychlého a atraktivního dopravního spojení veřejnou dopravou do lokalit Prahy Ruzyně, Střešovic a Dejvic, potažmo centra Prahy, kterou pro obyvatele Hostivice zajišťuje zejména železniční dopravní spojení, které výhledově dozná značné modernizace (rychlodráha Praha – Kladno). Záměrem města by tedy měla být jednoznačná preference tohoto druhu dopravního spojení a to nejen ve vztahu ke stávající hustotě provozu po stávající síti komunikací, ale i ve vztahu k dalšímu rozvoji a potenciální zástavbě. Z lokality území Z4-10 je tato forma přepravy prakticky nedostupná – vzdušnou čarou se jedná o vzdálenost cca 1,7 km. Při využití chůze po stávajících komunikacích na území města Hostivice, tedy mimo nebezpečné extravilánové úseky silnic III. třídy, se jedná o vzdálenost cca 3,4 km!!
Při takových vzdálenostech od veřejné dopravy je prakticky jisté, že obyvatelé území Z-10 budou používat výhradně individuální automobilovou dopravu, což při uvažované rozloze záměru, který bude analogicky kopírován nárůstem počtu vozidel, povede k výraznému zhoršení dopravní situace nejen na stávající dopravní sítí města, ale i přilehlém okolí Chýně, Chrášťan a Sobína. Děti zajisté nebudou chodit do školy nebo na kroužky pěšky, na nákupy budou obyvatelé také nuceni jezdit autem, atd. Tím se opět významně zvyšuje nejen nehospodárnost zástavby v této lokalitě, ale i ekologický dopad na území – vyvolané emise, zábor dalších ploch pro nutné dobudování chybějící infrastruktury atd. Záměr v lokalitě Z4-10 tak jde zcela proti moderním trendům zajištění dopravní obsluhy území a je pouhým generátorem nadbytečného růstu automobilové dopravy.

Souvislosti s relevantními prioritami ZÚR, str. 14 a dále

(07) b) “… vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území”

Neefektivní využívání zastavitelného území je popsáno v předchozí části připomínky.
Naprosto není respektována podmínka funkční a urbanistické celistvosti sídel. Hostivice nesmí být rozvojovým územím Prahy. Odkaz na propojování se Sobínem je lichý, protože Hlavní město Praha opakovaně deklarovalo, že srůstání obcí je naprosto nežádoucí. A propojení parkem (tedy principiálně městským prvkem) není dostatečnou cezurou.

(11) Analýza a prognóza základního demografického vývoje

Na str. 27 se vychází z předpokladu, že v nových rozvojových plochách by měla být hustota cca 60 obyvatel na hektar. To je hodnota sotva dostatečná k ekonomickému zavádění MHD. Vyšší hustota obyvatel přitom zajišťuje ekonomičtější provoz města (hrazený z veřejných prostředků) i nižší zábory půdy. Pokud přijmeme argumentaci o reálně využitelných 19 ha ve stávajícím ÚP a zůstaneme u dnešní ekonomičtější hustoty obyvatel, pak nám tato plocha stačí na dalších cca 11 let. Což je dostačující s ohledem na pořizování nového územního plánu Hostivice. (Mimochodem, v přiložené “Studii využití a prostorového uspořádání území” je hustota jen cca 10 ob./ha, což je hluboko pod hranicí jakékoli ekonomičnosti.)

S ohledem na to, že si město Hostivice v této době nechává zpracovat nový územní plán, který řeší celé území města koncepčně, komplexně a se všemi návaznostmi, navrhuji vyřadit plochu Z4-10 ze změny č. 4 územního plánu Hostivice.

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..