Připomínky k návrhu zadání ÚP

Do pátku 7. července bylo nutné podat připomínkynávrhu zadání územního plánu. Děkujeme všem, kdo se přidali se svými připomínkami. Dále publikujeme některé naše připomínky.

Se zásadní připomínkou přišla Vlaďka Kirschner:

Dle §47 Stavebního zákona má zadání územního plánu stanovit „hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu“. V Zadání územního plánu Hostivice ale zcela chybí jakákoli představa o cílech územního plánu. V kapitole 5., Požadavky na základní koncepci rozvoje území města, kde by tyto cíle měly být, jsou pouze zkopírovány jednotlivé paragrafy Stavebního zákona, kterými se zpracovatel v každém případě, i bez tohoto zadání, musí řídit.

Naopak v kapitole 4. jsou zcela konkrétně stanoveny záměry na jednotlivé pozemky, které by měl územní plán prověřit. Jak, respektive, podle kterých kritérií, má ale územní plán prověřit tyto záměry, když „hlavní cíle a požadavky“ územního plánu zadání neurčuje?

Aby zpracovatel územního plánu mohl zadání splnit, musí možné cíle územního plánu vytvořit sám a posléze s nimi požadované záměry srovnat. Takový územní plán by ovšem musel být zpracován ve variantách – ve variantách základní koncepce rozvoje území. Tento požadavek ovšem zadání územního plánu Hostivice nestanovuje.

Domnívám se proto, že dle tohoto zadání územního plánu není možné zpracovat územní plán města, který by obsahoval kvalitní koncepci rozvoje města.

Druhou připomínku podává Eva Kašíková:

V návrhu celkově chybí konkrétní požadavky a vize rozvoje území města (tj. kapitola 5, požadavky na základní koncepci rozvoje území města). Za to požadavky žadatelů o změny – tzv. požadavky města k řešení v územním plánu (kapitola 4), jsou formulovány velmi jasně. Tento rozpor je třeba napravit. Navrhuji ze strany města stanovit jasnou architektonickou a urbanistickou koncepci města, a to s využitím programu rozvoje města (kapitola 11 programu) a za účasti veřejnosti v rámci veřejných diskuzí a setkávání.

Největší záměr, č.4, navrhuje zastavět i půdu, která je součástí ochranného pásma přírodní památky Hostivické rybníky anebo zemědělskou půdu s nejvyšším stupněm ochrany. Toto je v rozporu se zákonem. Navrhuji tedy, aby byly tyto dotčené půdy ze záměru vyřazeny.

Zastupitelstvo na svém zasedání dne 19.6.2017 jednu lokalitu z návrhu zadání vyřadilo (záměr č.2), jiné ovšem zařadilo, např. výstavbu betonárny. Dále byla dodatečně zařazena výstavba domů za hřbitovem a tratí směrem na Jeneč. Tyto dva uvedené záměry (č. 28, 29) ale nejsou součástí projednávaného územního plánu. Není jasné, jakým způsobem a kdy budou tyto dodatečné záměry veřejně projednány. Navrhuji stanovit a veřejně projednat návrh zadání územního plánu se všemi platnými záměry.

Další připomínku zaslal Tomáš Koňařík:

Na základě veřejné vyhlášky Městského úřadu Hostivice o vystavení návrhu zadání územního plánu obce Hostivice z 5. června 2017 a podle § 47 odst. 2 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále jen SZ) podávám k návrhu zadání územního plánu Hostivice tyto připomínky:

1.

Z § 47 odst. 1 SZ vyplývá, že zadání územního plánu musí obsahovat minimálně dvě části – cíle územního rozvoje a požadavky na zapracování do územního plánu. Vůči těmto cílům a požadavkům se územní plán vyhodnocuje a kontroluje.

Jednotlivé požadavky na zapracování do územního plánu jsou v návrhu zadání především od vlastníků pozemků, několik požadavků specifikovalo i město. Převážná většina požadavků jsou ale pouze přepsané zákonné požadavky, které je nutné splnit za každých okolností a v textu návrhu zadání být nemusejí. Jen snižují jeho přehlednost.

V návrhu zadání se ale nenacházejí žádné cíle, tedy vize, kam by mělo město směřovat. Tyto cíle by měla obsahovat kapitola č. 5. Požadavky na základní koncepci rozvoje území města. V první části jsou pouze opsané části zákonů a vyhlášek, v druhé jsou už konkrétní dílčí požadavky.

Cíle musí stanovit město. Mimo jiné jako proklamaci své samosprávnosti. Cíle nemůže stanovit pořizovatel, který zpracovává text zadání ani projektant vysoutěžený za nejnižší cenu.
Seriózně zjistit cíle ale nemůže zvládnout vedení města samo. Tuto vizi, kam má město příštích cca třicet let směřovat, může radnice jen v opravdu široké a cílené diskusi s obyvateli. Ta ale v Hostivici neproběhla.

Z výše uvedeného plyne, že zadání nesplňuje zákonný požadavek na stanovení cílů územního plánu Hostivice a je nutné je přepracovat

2.

Z § 47 odst. 2 SZ vyplývá, že návrh zadání územního plánu zašle pořizovatel k vyjádření dotčeným orgánům, k stanoviskům krajskému úřadu, k podnětům okolním obcím a doručí veřejnou vyhláškou k připomínkám každému.

Vyhláška byla zveřejněna 7. června 2017, k návrhu zadání je možné se vyjádřit do 7. července 2017. Dne 19. června 2017 na zasedání městského zastupitelstva Hostivice byly přijaty změny tohoto návrhu zadání. Tyto změny nebyly promítnuty do návrhu zadání. Dne 28. června byly pouze vydány “Návrhy na pořízení územního plánu Hostivice” jako příloha č. 1 usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 19. června 2017. Tento dokument zjevně nemá žádný vztah k návrhu zadání ÚP Hostivice už kvůli tomu, že zmiňuje pouze přidané návrhy na prověření územním plánem a opomíjí další změny návrhu zadání ÚP, které Zastupitelstvo města toho dne odsouhlasilo.

Jak vyplývá ze zmiňované veřejné vyhlášky Městského úřadu Hostivice o vystavení návrhu zadání územního plánu obce Hostivice z 5. června 2017, k připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě (tedy po 7. červenci 2017) se nepřihlíží. Občané ani další účastníci se tedy nemohou v zákonné lhůtě ke změnám jakkoli oficiálně vyjádřit. Na zasedání zastupitelstva odpověděla vedoucí správního odboru, že “podle stanoviska pořizovatele mohou být připomínky vzneseny ještě na zasedání zastupitelstva, které to bude v září projednávat”. Týká se to také stanovisek, vyjádření a podnětů? Vůči jakému dokumentu se bude každý na tomto zasedání Zastupitelstva vymezovat.

Z výše uvedeného plyne, že došlo k procesní chybě. Upravený text návrhu zadání je potřeba znovu zaslat a doručit každému. Při případných soudních sporech by jinak mohlo dojít k zneplatnění celého procesu.

 

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..