Připomínky k návrhu zadání změny č. 4 ÚP Hostivice

Před více než rokem jsme připomínkovali některé záměry změny č. 4 ÚP Hostivice.

Věc: Připomínky k návrhu zadání změny č. 4 územního plánu Hostivice
Na základě veřejné vyhlášky Městského úřadu Hostivice o projednání návrhu zadání změny č 4. územního plánu obce Hostivice z 3. března 2016 a podle § 47 odst. 2 Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (dále SZ) podávám k návrhu zadání změny č. 4 územního plánu Hostivice tyto připomínky:

add Z4-1 (území mezi ulicemi Čsl. armády, Boženy Němcové a Za mlýnem)
a – z urbanistického pohledu i z pohledu ekonomiky města by nově budovaná komunikace měla být oboustranná. V jižní části při Karlovarské ulici NK komerce (nikoli nerušící výroba), v severní části OV všeobecně obytné nebo OS smíšené obytné území.
b – z nově budované komunikace musí být zajištěn vjezd na plochu SR sport a rekreace.
c – změnové pozemky se nacházejí uvnitř poměrně rozsáhlé ladem ležící plochy uprostřed zastavěného území. Aby město mohlo účinně ovlivnit budoucí podobu tohoto území, je nutné podmínit rozhodování v území zpracováním regulačního plánu v rozsahu od pozemku p.č.p.1189/35 na západě po pozemek p.č.p. 1189/45 na východě. Jižní stranu tvoří Karlovarská ulice, severní zástavba rodinných domů v ulici Za Mlýnem.

add Z4-4 (území pod panelákem v Kmochově ulici, směrem k potoku a škole)
a – pozemky nejsou přístupné z veřejné komunikace. Je nutné nalézt městotvorné řešení propojení ulic Leknínová a Kmochova a k pozemkům mít přístup odtud.
b – severní oplocení musí být v takové vzdálenosti od potoka, aby umožňovalo pohodlné vedení plánované pravobřežní pěší cesty.

add Z4-6 (obratiště Břve)
Nerozumím smyslu změny, obratiště i zastávka na daném pozemku již existují. Navrhuji vyřadit ze změn.

add Z4-10 (Břve za dnešním sportovním areálem směrem na Sobín)
a – navržená změna vytváří samostatné území bez jakékoli návaznosti na zastavěné území Břví, případně Sobína. To je v příkrém rozporu s cíli územního plánovaní § 18, především odst. 4 SZ a s úkoly územního plánování § 19, zejména odst. 1 písmeno j.
b – podle § 55 odst. 4 SZ lze nové zastavitelné plochy vymezit změnou územního plánu pouze po prokázání nemožnosti využít již vymezené zastavitelné plochy. V Břvích v oblasti U ovčína je stále nezastavěné čistě obytné území OC o výměře cca 58 ha, proto nelze touto změnou územního plánu vymezovat nové zastavitelné území o trojnásobné výměře.
c – z celkové výměry změny cca 17 ha je 80 % v první třídě ochrany zemědělského půdního fondu. Podle § 4 odst. 1 zákona č. 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu je nutno pro nezemědělské účely používat nezemědělskou půdu, nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v zastavěném území, proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Podle § 4 odst 3 téhož zákona lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. To v tomto případě není.
Navrhuji vyřadit ze změn územního plánu.
d – v případě, že ani takto silné argumenty nepovedou k vyřazení ze změn územního plánu, navrhuji podmínit rozhodování v území zpracováním regulačního plánu.

add Z4-12 (křižovatka ulic Čsl. armády a Litovické)
Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a neřeší, jakou formou bude využití naplněno. V tomto případě nepřísluší územnímu plánu kreslit kruhový objezd do míst dnešní křižovatky, pokud vymezená plocha DP dopravní plochy je dostatečná i pro kruhový objezd. Nejedná se tedy o změnu využití ploch s rozdílným způsobem využití a tento bod by měl být ze změn vyřazen.

Tomáš Koňařík

Leave a Comment

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..